slotenmaker Oostende Opties

Een combinatie is niks vreemder dan die met burgemeester/bierbrouwer, schout/graankoper, schilder/bierbrouwer, dichter/kouskoper en ettelijke overige dubbele besognes in de 17e  eeuw. Men had toen een totaal ander begrip over ‘fatsoen’ en ‘fatsoenlijkheid’ en was van oordeel, het niemand zich om eerlijken arbeid behoorde te schamen.

Bij andere ‘schoelapper’ Cornelis Florisz. en korendrager Jan de Vrijenden woonden in ons ‘stadstoren’ met een vest of op een wal, daar waar zij gratis huisvesting vonden. Welke wal is thans weggegraven en plaats bezit gemaakt voor een wandelpad en een straat.

Het deel met de Gasthuisstraat tot de Molstraat aan een Koornmarkt behoorde tot dit 9e kwartier. Soutendams wandeling begon op deze plaats bij brouwerij ‘Een Clauw’ op een hoek met de toenmalige Gasthuissteeg, die later in ons plateelbakkerij werden herschapen.

Ergens halverwege een Kolk en een Baljuwsteeg lag een scheidslijn tussen het 16e en dit 15e stadskwartier. Het 15e kwartier begint bij een brouwerij met Jan Huygensz. Aangaande Rijck, ‘Inde Witte Leeuw’, die in overeenstemming met Aangaande Bleyswijck tussen 1600 en 1640 werden uitgebroken. Drie huizen nader woonde ons lakenbereider, welke een paar ‘par­thyen’ betreffende zijn eigendom verhuurde, één aan ons kleer­maker, een ander aan ons schoenlapper, welke bestaan hand­werk in ons zogenoemd pothuis uitoefende.

Later zou dit St. Lucasgilde zichzelf een antieke kapel over welke instelling toe-eigenen. Tegenwoordig is die plaats ingenomen door een gemeenteschool betreffende juiste hoofd Petillon. [Nu staat hier wederom ons replica van het oude Gildehuis, dat zeker feitelijk een verbouwde middeleeuwse kapel was.]

Vermoedelijk hield hij commensalen (soort kamerbewoners), dat een Latijnse schoolmeesters niet alleen vergund was, doch hen werd daarenboven vrijdom van bier toegestaan via de burgemeesters, ook aan hun huisgezin ‘ende oock een commensalen’ voor zover ze daar enig wil­ten te behouden.

Nu wij zo ver buiten de stadswallen verzeild zijn geraakt, behoren te wij aanvankelijk alweer terug tot dit Weeshuis, bij een huidige Barberasteeg om aangaande daaruit de onze straat langs de Oude Delft alweer te vervolgen.

In dit woonhuis, links met het momenteel Gemeenlandshuis met Delfland, met 10 haardsteden, had de oud-Burgemeester Heyndrick Dircxz over Santen zijn huisgoden en huisgezin verenigd. Althans hij woonde er betreffende zijn ‘huisvrouwe’, welke de aangifte deed.

Hoezo zou een ‘Sanger’ der Fraters, op een huiselijk feest althans, gevraagd ofwel ongevraagd, een toon niet hebben aangegeven en bestaan medegenodigden voorgegaan bestaan in het zingen betreffende een der lofliederen aangaande een ‘Konincklijcken Sanger’, bestaan patroon, naar de berijming van Petrus Dathenus ofwel mogelijkerwijs overeenkomstig welke betreffende Aangaande Zuylen van Nyevelt?

Behalve een winkel aangaande Cornelis Jansz Vennecool, welke ‘boucbinder’ wordt genoemd, trekt in die straat niks bijzonders verdere onze toewijding, noch wat een bewoners, noch wat de gevelstenen ofwel de uithangtekens betreft.

Mogelijk had bestaan grootvader trouwens zijn werkplaats ofwel atelier in de ‘refter’ of eetzaal van een oud klooster, zoals Karel over Mander in dit voormalig St. Annaklooster.

Aansluitend verwijlen wij een ogenblik bij een gevelsteen in dit woonhuis betreffende Machtelt Aryens alvorens een Boterbrug te passeren. Op de gevelsteen aangaande dat woonhuis staat ons mythologisch gedrocht met het onderschrift  ‘Inden Draeck ‘ afgebeeld.

Tussen de allebei de eerstgenoemde schijnt nog ons brou­wer te hebben gewoond, Willem Cornelisz Vrouweling, wiens huisvrouw althans, behalve 7 haard­steden, twee ketels en een momentje zooveel eesten aangaf.

.Vijf huizen van de Oostpoort was met deze zijde over dit Oosteinde dit voormalige St. Agnieten- ofwel Agnitaconvent. Het was begin 17e eeuw een verblijfplaats aangaande Franchoys Spierincx, de ‘tapisschier’ ofwel vervaardiger met tapijten behangsels, een groot schilder in meer informatie bestaan ambacht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “slotenmaker Oostende Opties”

Leave a Reply

Gravatar